smarek

Temat: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
" />O zawarciu z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawcy obowiązani są zawiadomić Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Niezwłocznie, lecz nie później niż do ... kształcenia. Wnioski o dofinansowanie składają pracodawcy do Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku ul. Piastowska 18, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy .Do wniosku należy dołączyć kopie:1) dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,2) umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu ... pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.Nr 53 poz. 472). Odpowiedni wniosek można pobrać z działu "Wnioski...
Źródło: forum.chelmek.org/viewtopic.php?t=27Temat: Stare fryzjerki i wykorzystywanie uczennic...
A widziales kiedys zeby ktos kto sie "UCZY ZAWODU" dostawal pensje jak pracownik WYKWALIFIKOWNY?! Chyba nie widzisz roznicy kto jest pracownikiem, a kto praktykantem. Spytaj sie lub niech pokaze ci ta osoba umowe jaka podpisala z ta fryzjerka(takowe sie podpisuje - do 18 roku zycia jest sie pracownikiem mlodocianym). Jezeli na umowie jest klauzula ze uczen bedzie pobieral wynagrodzenie 1%,4% wynagrodzenia zasadniczego do to sobie wylicz ile kolega ma zarabiac. przylkadowo wynagrodzenie podstawowe wynosi 700 zl 4% to kolega bedzie zarabial 28 zl. Procenty rosna wraz w latami praktyk (czyli w I roku 1% w 2 roku 4% w 3 - 10% tak ja bylem wynagradzany 9 lat letm) Nie sadze zeby sie cos zmienilo, choc glowy nie daje! Jeżeli wynagrodzenie pracownika młodocianego określane jest w minimalnej wysokości (tj. odpowiednio: 4%, 5% lub 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) i pracodawca uprawniony jest do pomniejszania zaliczki o kwotę wolną od podatku, obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=7424


Temat: odprawa przy redukcji etatów
po okresie wypowiedzenia, przy obecnym stanie zatrudnienia, (zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników) będzie mi przysługiwała odprawa. A jak wyglądałaby sytuacja z odprawą gdyby w ciągu trzech miesięcy wypowiedzenia pracodawca zredukował liczbę pracowników poniżej 20-tu? Czy do ogólnej liczby zatrudnionych wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37499


Temat: obliczenie ZFŚS
" />Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% , na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50% tej kwoty. Odpis na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki: 5%, w II roku nauki: 6%, w III roku nauki: 7% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia. Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3218


Temat: Do Piotra i ??? Zwoln.dyscyplin a urlop
" />Pracownik ten nie był pracownikiem młodocianym, gdyz w chwili podejmowania nauki w I klasie (?????)ZSZ miał ukończone 18 lat. W związku z tym jedyna możliwość prawna to była umowa na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 200 brutto (pracownik młodociany nie ma w umowie etatu i ma inne wynagrodzenie)Był to syn znajomego szefa, który po prostu chciał umożliwić próżniakowi( to chyba 3 szkoła)...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4747


Temat: Fundusz socjalny
" />Tworzy się fundusz socjalny powyżej 20-osób-jest to obowiązek,do 20 osób można również ,ale nie obowiązkowo.Tworzy się go,czy nalicza na każdego zatrudnionego,tylko na pracowników,emerytów,rencistów.Bodajże do końca marca musi być naliczony,a uzupełniony do września.(może terminy już się zmieniły,tu nie jestem pewna) Podstawa do naliczenia odpisów na ZFŚS jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2003r.w wysokości 1.855,15 zł. (Mon.Pol.z 2004r. nr 9,poz.134) I tak na jednego zatrudnionego jest 37,50% tego wynagrodzenia tj.695,68 zł. w szczególnie uciążliwych warunkach 50%tj.927,57zł na jednego pracownika młodocianego I rok nauki 92,76 zł; II rok nauki - 111,31zł; III rok...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11968


Temat: czas pracy młodocianego i wynagrodzenie
" />witam uczeń (pracownik młodociany 17 lat) ma praktyki w czwartki i piątki. Był na chorobowym kilka dni (w tym czw. i pt) tydzień wcześniej. Czy pracodawca może kazać odrobić nieobecność ... jeśli tak to czy może powiadomić o tym mlodocianego w sobotę rano? Czy i gdzie są przepisy odnośnie wynagradzania młodocianych? Czy jesli pracuje 2 dni w tygodniu (czyli 2/5 normalnego tygodnia) to powinien otrzymać 2/5 najniższego wynagrodzenia? pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9442


Temat: Praca Mlodociany.
jest egzamin ?? 3. Ile godzin może pracować młodociany pracownik ?? 4. Jest sporządzana umowa pracy ??
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21973


Temat: Praca Mlodociany.
czy jest egzamin ?? 3. Ile godzin może pracować młodociany pracownik ?? 4. Jest sporządzana umowa pracy ?? Ad.1.Na jakie zasłużysz, Ad.2 Ad.3,Do lat 16 TYLKO 6 GODZINna dobę, pow 16...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21973


Temat: fundusz pracy
na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego reszta przykładu planu z2005 r. tu: http://www.up.warszawa.pl/bip/funduszpr05.pdf kase rozdziele Prezes Krajowego Urzędu Pracy do Urzedów Pracy...
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=5311


Temat: MUSICBOX (pozytywka lub muzyczne pudełko) nadal działa?
" />Czesciej wyrzucaja pracownikow za wyrzucenie... komentarz: Ustawodawca przewiduje wymierzenie kary (karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat] -nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy -rodzicielstwie lub zatrudnianiu młodocianych -nieprowadzenia ... wynagrodzenia za pracę; -prawa dotyczące wymiaru godzin (w tym prawo do przerw, płatnego i bezpłatnego urlopu, maksymalnej ilość godzin w tygodniu roboczym) -bezpieczeństwa i higieny pracy -przynależności do związku zawodowego -ochrony...
Źródło: tomcom-uk.co.uk/forum/viewtopic.php?t=735


Temat: Projekt na konkurs
jakiem wymiarze pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu. 16. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. 17. Co to jest czas pracy?(ale to nie trzeba bo wiem;p) 18. Wysokość wynagrodzenia chorobowego. 19....
Źródło: forum.instalki.pl/viewtopic.php?t=17577


Temat: Składka zdrowotna dla uczniów
" />Proszę o informację na temat składki zdrowotnej dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wysokość wynagrodzenia jest zróżnicowana w zależności od roku nauki (I,II,III) i wynosi odpowiednio 85,40, 108,00...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9068


Temat: tworzenie ZFŚS
wyższą. 2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 3a. (skreślony) 3b. (skreślony) 4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. ... uciążliwych warunkach pracy, w celu naliczania odpisu na Fundusz. 7. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15244


Temat: młodociani
" />pierwszy rok nauki z przygotowaniem do zawodu przez 3 lata, co potracamy od wynagrodzenia takiemu pracownikowi (może ktoś pomoże mi to obliczyć)? z góry bardzo dziękuję
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17404


Temat: Firma nie chce płacić
pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; Art. 11. W razie stwierd zenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do: 7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; I coś z kodeksu pracy: ... nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, 7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem - podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38548


Temat: Rozbójniki
karny wykonawczy mówi, że osadzony powinien otrzymywać trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący, a dzienna norma to 2600 kcal., dla młodocianego 3200 kcal. Dla przykładu: stawka żywieniowa w ... - budowa prywatnych więzień - obciążenia skazanego kosztami pobytu w więzieniu, z automatycznym zajęciem majątku włącznie - przymusowa praca przy niewypłacalności - likwidacja wynagrodzenia za pracę skazanego na rzecz więzienia -...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=8837


Temat: Bronimy się sami!! Wniosek do PIP o kontrolę
urlopy, ochrony praw kobiet, zatrudnionych osób niepełnosprawnych i młodocianych) i czy nie zostało coś pominięte. Analizują przyczyny wypadków i powstawania wypadków oraz chorób zawodowych. W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą prowadzić postępowanie mandatowe lub kierować do Sądu Pracy wnioski o ukaranie. W przypadku, gdy występuje drastyczne łamanie przepisów BHP, prawa pracownika i występuje bezpośrednie zagrodzenie życia lub zdrowia pracownika,...
Źródło: hiperforum.eu/viewtopic.php?t=90


Temat: Nadgodziny
1978 r. Sąd Najwyższy I PRN 91/78 Przepisy art. 133 i 134 k.p. nie uzależniają przyznania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe za pracę wykonywaną w czasie delegacji służbowej od warunku, aby praca w tych godzinach została wyraźnie zlecona pracownikowi przez przełożonego. Decydujące znaczenie ma również wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych za zgodą lub wiedzą przełożonego albo też - nawet bez tej zgody i wiedzy - jeżeli konieczność świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych wynika z obiektywnych warunków pracy, nie pozwalających pracownikowi na wykonywanie zleconych mu zadań w ustawowej normie czasu pracy. Wspomniane obiektywne warunki pracy ... r. Sąd Najwyższy I PKN 667/99 Warunkiem przyjęcia dorozumianej zgody pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbowych jest świadomość pracodawcy, że pracownik wykonuje taką pracę. Art. 281. (282) Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, - podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. O ile nic się nie zmieniło to referendarze też nie mają zadaniowego czasu pracy, ale...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=680


Temat: odpowiedzialność pracodawcy
o pracę, 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tegowynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia ... dla zdrowia pracowników, 2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa ... pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 5) wbrew obowiązkowi stosuje: a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez ... to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=239